1. Home
  2. Financieel
  3. Stukloonnorm Ongeadresseerd reclamedrukwerk en Huis aan Huisbladen

Stukloonnorm Ongeadresseerd reclamedrukwerk en Huis aan Huisbladen

Inleiding

Het doel van deze stukloonnorm is het opstellen van een berekening voor het uitbetalen van bezorgers die ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of Huis aan Huisbladen bezorgen. In deze norm worden de specifieke werkzaamheden omschreven waarvoor de stukloonnorm voor geldt.

De mogelijkheden voor de opdrachtgever, of een derde aan wie de opdrachtnemer ter beschikking is gesteld voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid, om toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden te houden zijn beperkt.
Een groot gedeelte van de bezorgers ontvangt het drukwerk aan huis. Voor dit deel bezorgers is er bij de uitvoering van de werkzaamheden geen enkel contactmoment tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Stukloonnorm

De voorgestelde stukloonnorm heeft als basis een berekening die uit verschillende componenten bestaat. Uit deze berekening komt een totale tijd die gehanteerd zal worden als basis voor de uitbetaling van de bezorger.

Er wordt hierbij rekening gehouden met een gemiddeld productieve bezorger. Voor de stukloonnorm wordt het gemiddelde werktempo van een 16-jarige bezorger aangehouden. Dit is de meest voorkomende bezorger.

De naleving van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag vraagt om een gestandaardiseerde berekening van de bezorgtijden: een stukloonnorm.

Aan de hand van de stukloonnorm is de tijd te bepalen die met het verrichten van de specifieke werkzaamheden is gemoeid. De uitkomst van de norm is een hoeveelheid tijdseenheden die met de uitvoering van de arbeid is gemoeid, niet per definitie de hoogte van een vergoeding.

Componenten

De stukloonnorm is opgebouwd uit verschillende componenten. De uitkomst van elk component geeft een tijd. De totale tijd van alle componenten is de tijd die de bezorger toegerekend krijgt voor een verspreidmoment.

Vergaartijd

Dit is de tijd die nodig is om minimaal 2 producten samen te voegen tot 1 pakket. Dit component bestaat uit vouwen en insteken.

Zodra een bijproduct groter of gelijk is aan A3 (420 x 297 mm) dient de bezorger dit product te vouwen, om deze alvorens in te steken in de drager.

Indien er sprake is van een separate verspreiding van een product groter of gelijk aan A3 wordt er geen vouwtoeslag berekend.

Voorbeeld

Een Huis aan Huisblad die plano (ongevouwen) wordt aangeleverd. Deze wordt in de praktijk tijdens de bezorging op de arm gelegd en in één handeling in de brievenbus gedaan.

Wanneer bijproducten reeds vergaard worden aangeboden is er geen sprake van vergaartijd. Bijvoorbeeld een folderpakket dat mechanisch is verpakt. Indien het folderpakket bijgevoegd wordt bij een Huis aan Huisblad zal het insteken van het folderpakket als 1 bijproduct gerekend worden.

VergarenProducten (per uur)Opmerking
Vouwen (vanaf A3 formaat)900
Insteken (vanaf 2 producten)1.750Losse producten

Bij het insteken kan de bezorger 1.750 losse producten verwerken in één uur.

Berekenmethode vergaartijd

Voor de vergaartijd zijn de volgende berekeningen van toepassing:

Vouwtijd in minuten = (Te vouwen producten * 60) / 900
Insteektijd in minuten = (Netto te bezorgen adressen * Totaal aantal producten) / 1.750 * 60

Voorbeeld

Netto te bezorgen adressen: 250 exemplaren
Aantal producten te vouwen: 1 product
Aantal producten incl. drager:
3 producten

ComponentBerekeningTijd
Vouwtijd(250 * 60) / 90000:16:40
Insteektijd(250 * 3) / 1.750 * 6000:26:14
Totaal vergaartijd00:42:54

Laadtijd

De tijd die voor een bezorger nodig is om zijn fietstas te beladen. Uit metingen is gebleken dat er voor laadtijd 1 minuut per laadmoment gerekend kan worden.

Herladen
Er dient rekening gehouden te worden met de leeftijd van de bezorger en het totale gewicht van de te bezorgen producten. Dit heeft er namelijk mee te maken of een bezorger alle producten in één keer mee kan nemen of dat er herladen moet worden.

Onderstaande tabel geeft per leeftijdscategorie aan wanneer het totale gewicht is bereikt en de bezorger in aanmerking komt voor herlaadtijd, dit is een nieuw laadmoment.

LeeftijdGewicht (in kg)
13 t/m 15 jaar20
16 jaar en ouder40

Reistijd

Voor de reistijd zijn er metingen uitgevoerd om de gemiddelde reistijd per startpunt te bepalen. Er is onderscheid gemaakt in het thuisadres/afleveradres als startpunt of het depot als startadres. De meting is gebaseerd op de afstand van het startpunt naar de bezorgwijk.

StartpuntReistijd (enkele reis in minuten)
Thuisadres2:30
Depot5:00

Reistijd voor herladen
Als er sprake is van herladen, wordt de reistijd tweemaal gerekend voor herladen.

Looptijd

De looptijd wordt berekend op basis van de afstanden tussen de adressen onderling. Dit wordt berekend met de volgende methodiek:

Van alle adressen binnen de wijk worden de coördinaten verzameld. Voor deze adressen wordt de afstand hemelsbreed bepaald. Daarna wordt deze afstand vergeleken met de afstand van deze adressen over de weg. De grootste afstand, van hemelsbreed of over de weg, wordt gebruikt in de volgende stap.

Daarna worden alle adressen aan elkaar gekoppeld, hierbij wordt gekeken wat de kortste afstand is tussen de adressen. Telkens worden de adressen met de kortste afstand onderling met elkaar verbonden. Zo ontstaat er een volgorde, binnen deze volgorde wordt de afstand tussen de adressen over de weg bepaald. De wegen die gebruikt mogen worden zijn: voetpaden, fietspaden en wegen.

Deze afstanden worden gebruikt om per afstand, via de snelhedentabel (Zie Tabel: “Snelheden per afstand”), de bijbehorende snelheid te matchen. Vervolgens wordt de looptijd uitgerekend per adres. Deze tijden worden bij elkaar opgeteld, wat de bruto looptijd van de bezorgwijk oplevert.

Tabel: Snelheden per afstand

Afstand (in meters)Snelheid (in km/uur)
0 – 105
10 – 256
25 – 508
50 – 10010
100 – 20012
200 – 40014
400 – 1.00014
1.000 – 2.00014
2.000 – 3.00014
> 3.00014

Bezorgdekking
Omdat consumenten kunnen uiten dat ze geen drukwerk willen ontvangen en er binnen gemeenten in Nederland ontwikkelingen zijn op stickergebied, moeten niet alle adressen in een wijk bezorgd worden. Hiervoor wordt de bezorgdekking van een wijk bepaald, dit wordt op basis van het aantal te bezorgen adressen gedaan. Deze bezorgdekking wordt uitgedrukt in een percentage.

Vanuit de bezorgdekking wordt er een meeweegfactor toegepast op de looptijd volgens onderstaande tabel.

Tabel: Meeweegfactor

Bezorgdekking (in percentage)Meeweegfactor (in percentage)
0%0%
0 – 5%12,5%
5 – 10%25%
10 – 15%37,5%
15 – 25%50%
25 – 40%62,5%
40 – 50%75%
50 – 100%100%

Berekenmethode looptijd

Van alle adressen wordt een set gemaakt, in de eerste stap is één adres één set. Vervolgens wordt er per adressenset bekeken wat de kortste afstand is naar de volgende adressenset. Als deze is gevonden worden deze set adressen tot één set gekoppeld. Deze stap wordt herhaald totdat alle adressen gekoppeld zijn tot één set.

Deze set bevat een volgorde en binnen deze volgorde wordt de afstand tussen de adressen over de weg bepaald. De wegen die gebruikt mogen worden zijn: voetpaden, fietspaden en wegen.

Deze afstanden worden gebruikt om per afstand, via de tabel “Snelheden per afstand”, de bijbehorende snelheid te matchen. Vervolgens wordt per afstand de volgende formule gehanteerd: Afstand in meters / (Snelheid in kilometers per uur / 3,6) = looptijd in seconden

Daarna worden alle tijden bij elkaar opgeteld, wat de bruto looptijd van de bezorgwijk oplevert.

De volgende stap is het bepalen van de bezorgdekking van de wijk, dit wordt als volgt gedaan: Bezorgdekking (percentage) = Te bezorgen adressen / Bruto aantallen

Vanuit de bezorgdekking wordt er een meeweegfactor toegepast op de looptijd volgens de tabel “Meeweegfactor”.

Berekening: Netto looptijd = bruto looptijd * meeweegfactor

Looptijd schematische en visuele uitleg
Looptijd (schematisch)

Looptijd (visueel)

Figuur 1 – Adressen
Figuur 2 – Adressen met kortste afstand koppelen
Figuur 3 – Herhaal dit tot alle adressen gekoppeld zijn tot 1 set
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8

Droptijd

Voor het bepalen van de droptijd wordt er gebruik gemaakt van de afstand van de straat tot aan het begin van het object. Van hieruit wordt er van het object gemeten naar de straat, waar het object aan gelegen is. Omdat de afstand tot het midden van de straat gemeten wordt, wordt er een correctie van 3 meter gehanteerd om uiteindelijk tot het begin van de stoep te komen.

Indien de dropafstand groter dan 10 meter is krijgt de bezorger 1 meter dropafstand. Dit omdat volgens de postwet de brievenbus dan aan het begin van de erfgrens moet staan.

Door de standaardcorrectie kan een negatieve afstand ontstaan, indien de afstand kleiner dan of gelijk aan 0 is krijgt de bezorger 1 meter dropafstand.

De bezorger moet deze afstand heen en weer lopen, dus de afstand wordt vermenigvuldigd met twee.

Voor het bezorgen van het product (handelingstijd) wordt 2 seconden per drop gerekend.

Voor de bijbehorende snelheid wordt per afstand, via de tabel “Snelheden per afstand” een snelheid in kilometers per uur toegepast.

Deze berekening wordt voor alle adressen herhaald. Daarna worden alle tijden bij elkaar opgeteld, wat de bruto droptijd van de bezorgwijk oplevert. Omdat voor de droptijd hetzelfde principe geldt als de looptijd, dat niet alle adressen bezorgd moeten worden, wordt er een netto droptijd uitgerekend. Deze is op basis van de gemiddelde droptijd van alle adressen, dit gemiddelde wordt vermenigvuldigd met de te bezorgen adressen van een wijk. Dat levert de droptijd voor de wijk op.

Berekenmethode droptijd
Berekening dropafstand

Perceelafstand = Afstand begin pand tot midden straat -/- 3 meter
Perceelafstand < 10 meter & > 0 meter
Dropafstand in meters = Perceelafstand * 2 Perceelafstand >= 10 meter of <= 0 meter
Dropafstand in meters = 1 meter * 2

Berekening droptijd

Voor het bezorgen van het product (handelingstijd) wordt 2 seconden per drop gerekend.

Voor de bijbehorende snelheid wordt per afstand, via de tabel “Snelheden per afstand” een snelheid in kilometers per uur toegepast.

Dropafstand in meters / (Snelheid in kilometers per uur / 3,6) + (adressen per pand * handelingstijd) = droptijd in seconden

Deze berekening wordt voor alle adressen herhaald. Daarna worden alle tijden bij elkaar opgeteld, wat de bruto droptijd van de bezorgwijk oplevert.

Bepaal de gemiddelde droptijd per adres.
Totale droptijd / bruto adressen = gemiddelde droptijd

Vermenigvuldig de gemiddelde droptijd met de te bezorgen adressen van de wijk.

Netto droptijd = Gemiddelde droptijd * te bezorgen adressen

Looptijd schematische en visuele uitleg
Droptijd (schematisch)

Droptijd (visueel)

Stap 1 – De pandomtrekken worden weergegeven op de kaart
Stap 2 – Daarna wordt het BAG coördinaat van het adres geplaatst
Stap 3 – Het BAG coördinaat wordt gematcht naar de weg o.b.v. straatnaam
In dit voorbeeld Boskampstraat 33
Stap 5 – De kortste afstanden blijven over
Stap 4 – Vanuit de pandomtrek worden de omliggende coördinaten van het pand gematcht naar het punt van de straat
Stap 6 – De beginpunten, van de kortste afstanden, van het pand worden gebruikt om het midden van de zijde van het pand te bepalen. Op dit punt wordt de marker geplaatst en van hieruit wordt de afstand naar de weg gemeten

Voorbeeld stukloonnorm

Bezorger:
Leeftijd: 15 jaar
Startpunt: Huisadres

Aantallen:

Bruto-aantalKrantenaantalFolderaantal
11211095
ProductFormaatAantalStukgewicht
(in gram)
Gewicht
(in gram)
Huis aan HuisbladTabloid1109510.450
FolderA395656.175
FolderA495353.325
FolderA395141.330
FolderA5954380
Totaal:21.660
ComponentOpmerkingTijd
(in minuten)
Vergaartijd
– Vouwen((95 * 2) * 60) / 90000:12:40
– Insteken(95 * 60) / (1.750/5)00:16:37
LaadtijdGewicht van 20 kg00:01:00
ReistijdConform tabel00:02:30
Laadtijd herladenGewicht van 1,66 kg00:01:00
Reistijd herladenConform tabel00:05:00
Looptijd00:17:53
Droptijd00:14:57
Totaal:01:14:07
Vergaartijd en herladen

Vergaartijd is alleen van toepassing als er producten vergaard moeten worden tot één product.
Herladen is alleen van toepassing als niet alle producten in één keer meegenomen kunnen worden omdat het maximale te laden gewicht overschreden wordt.

Bijgewerkt op 08/02/2022
Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Support nodig?
Lukt het niet je antwoord hier te vinden? Geen nood, we zijn er om je te helpen!
Support